LEADER
Strategia de Dezvoltare Locală V1
Modificări SDL 2014 V2
Modificări SDL 2014 V3
Modificări SDL 2014 V4
PROIECTE LEADER TARA NASAUDULUI CONTRACTATE
BROSURA REZULTATE SDL 2015
Membrii GAL
Echipa tehnică
Animarea teritoriului
Cooperare
Galerie foto

Spot publicitar GAL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPlan achizitii publice proiect 19.4/2016
Programul achizitiilor publice proiect 19.4 - 2016-2019
Leader.png

MĂSURA 1.1. - MĂSURĂ ANULATĂ

Înfiinţarea, modernizarea şi dezvoltarea facilităţilor productive rurale cu caracter agricol

Măsura similară din PNDR

Măsura 121: „Modernizarea exploataţiilor agricole”

Obiectivul general al măsurii

Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane si a factorilor de producţie.

Beneficiarii măsurii

 • Persoane fizice care se vor autoriza ca Persoane fizice autorizate
 • Persoanele fizice autorizate
 • Întreprindere individuală(OG. 44-2008)
 • Întreprindere familială
 • Societate în nume colectiv(Legea 31-1990)
 • Societate în comandită simplă
 • Societate pe acţiuni
 • Societate în comandită pe acţiuni
 • Societate cu răspundere limitată
 • Societate comercială cu capital privat(Legea 15-1990)
 • Societate agricolă(Legea 36-1991)
 • Societate cooperativă agricolă(Legea nr.1-2005)
 • Grup de producători(OG 37-2005)
 • Cooperativă agricolă(Legea 566 - 2004)

 

Investiţii eligibile

Sectoare prioritare:
În cadrul măsurii sectoarele prioritare sunt:

Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere si plantaţii de pomi si arbusti fructiferi, căpsunării, (iii) culturi de câmp, (iv) pepiniere si plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) si struguri de masă, (v) culture de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt si regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă.
Sectorul de crestere a animalelor: (i) bovine pentru lapte, (ii) porcine (din care pentru: reproducţie, îngrăsare) (iii) ovine si caprine, (iv) păsări.
Se pot finanţa:
i. Construirea si/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protecţia mediului si depozitarea îngrăsămintelor;
ii. Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
iii. Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă, etc.;
iv. Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
v. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalaţii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
vi. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
vii. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârsitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin si înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;
viii. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbusti fructiferi si căpsuni;
ix. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi si arbusti, alţi arbori;
x. Investiţii pentru producerea si utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cardul fermei;
xi. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt si regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
xii. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
xiii. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
xiv. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri si consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente si licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede si construcţii, si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
xv. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
xvi. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Suma nerambursabilă totală

 

50400 euro

Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect

 

7200 euro

NOTĂ:  Finanţarea reprezintă 40% din fonduri nerambursabile urmând ca 60% să fie contribuţia în bani a beneficiarului. Contribuţia beneficiarului se poate reduce cu 10% dacă acesta este tânăr sub 40 de ani şi cu încă 10% dacă exploataţia agricolă este în zonă defavorizată.

Suma minimă a unui proiect

5000 euro

Formulare pentru întocmirea proiectului

Vor fi luate în considerare toate criteriile de eligibilitate din ghidul 121: „Modernizarea exploataţiilor agricole” disponibil pe www.apdrp.ro
Se va folosi cererea de finanţare aferentă Măsurii 121
NOTĂ: Nu sunt eligibile proiectele care vizează alt teritoriu rural decât cel al GAL.

Evaluarea proiectelor

Se folosesc pentru evaluare 3 tipuri de formulare specifice Măsurii 121 în care se încadrează proiectul:

 • Formularul pentru conformitate: dovada existenţei tuturor documentelor de proiect solicitate legal întocmite. – verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
 • Formularul pentru eligibilitate: proiectul corespunde cu cerinţele tehnice de finanţare – verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
 • Formularul pentru selecţie: punctajul care îl obţine aplicând criterii de selecţie generale şi locale – verifică experţii GAL şi Comitetul de Selecţie al GAL.

Finanţarea şi implementarea proiectelor

Comitetul de selecţie al proiectelor selectează proiectul
Centrul Regional de Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit îl evaluează tehnic în vederea încheierii contractului
Implementarea o face beneficiarul proiectului

 


Copyright(c) 2012-2016 Ţara Năsăudului.   
All rights reserved.