LEADER
Strategia de Dezvoltare Locală V1
Modificări SDL 2014 V2
Modificări SDL 2014 V3
Modificări SDL 2014 V4
PROIECTE LEADER TARA NASAUDULUI CONTRACTATE
BROSURA REZULTATE SDL 2015
Membrii GAL
Echipa tehnică
Animarea teritoriului
Cooperare
Galerie foto

Spot publicitar GAL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPlan achizitii publice proiect 19.4/2016
Programul achizitiilor publice proiect 19.4 - 2016-2019
Leader.png

MĂSURA 1.2. - MĂSURĂ ANULATĂ

Creşterea valorii adăugate a produselor locale agricole şi forestiere

Măsura similară din PNDR

Măsura 123: „ Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere ”

Obiectivul general al măsurii

Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane si a altor factori de producţie.

Beneficiarii măsurii

  • Micro – întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii
  • Cooperative agricole
  • Societăţi cooperative de valorificare
  • Întreprinderi familiale/întrepinderi individuale
  • Persoane fizice autorizate
  • Grup de producători care aparţin societăţilor comerciale şi cooperativelor agricole de procesare a produselor agricole.

 

Investiţii eligibile

Sectoare prioritare:
În cadrul măsurii sectoarele prioritare sunt:

Sectoarele prioritare de producţie primară pentru produsele agricole în cadrul măsurii sunt: (i) lapte si produse lactate; carne, produse din carne si ouă, (ii) cereale si panificaţie, (iii) legume, fructe si cartofi, (iv) obţinerea si utilizarea biocombustibililor, (v) seminţe oleaginoase, (vi) miere de albine, (vii) vin.

Sectoarele prioritare de producţie primară pentru produsele forestiere în cadrul măsurii sunt: (i) lemnoase, (ii) nelemnoase (de exemplu: ciuperci, fructe de pădure, seminţe, taninuri, plante
medicinale etc., cu excepţia produselor rezultate din activitatea de vânătoare).
Se pot finanţa:
Investiţii corporale (lista indicativă):
Pentru produsele agricole
a) Construcţii noi si/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă si utilităţi, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
b) Construcţii noi si/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
c) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate si costuri de instalare;
d) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare si
marketing;
e) Investiţii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
f) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie si marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.
Pentru produsele forestiere
a) Construcţii noi si modernizarea tuturor categoriilor de spaţii si încăperi pentru producerea si stocarea produselor forestiere, necesare realizării proiectului, inclusiv utilităţi si bransamente care nu depăsesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
b) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, masini si echipamente pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase), precum si investiţii pentru modernizarea si retehnologizarea capacităţilor existente, asa cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu si securitate a muncii.

Investiţii necorporale pentru produsele agricole si forestiere (lista indicativă):
i. Organizarea si implementarea sistemelor de management al calităţii si de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
ii. Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente si licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
iii. Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri si consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede si construcţii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
iv. Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

 

Suma nerambursabilă totală

 

210000 euro

Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect

 

35000 euro

NOTĂ:  Finanţarea reprezintă 50%  fonduri nerambursabile urmând ca 50% să fie suportată de beneficiar

Suma minimă a unui proiect

5000 euro

Formulare pentru întocmirea proiectului

Vor fi luate în considerare toate criteriile de eligibilitate din ghidul 123: „ ,,Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere ” disponibil pe www.apdrp.ro
Se va folosi cererea de finanţare aferentă Măsurii 123
NOTĂ: Nu sunt eligibile proiectele care vizează alt teritoriu rural decât cel al GAL.

Evaluarea proiectelor

Se folosesc pentru evaluare 3 tipuri de formulare specifice Măsurii 123 în care se încadrează proiectul:

  • Formularul pentru conformitate: dovada existenţei tuturor documentelor de proiect solicitate legal întocmite. – verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  • Formularul pentru eligibilitate: proiectul corespunde cu cerinţele tehnice de finanţare – verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  • Formularul pentru selecţie: punctajul care îl obţine aplicând criterii de selecţie generale şi locale – verifică experţii GAL şi Comitetul de Selecţie al GAL.

Finanţarea şi implementarea proiectelor

Comitetul de selecţie al proiectelor selectează proiectul
Centrul Regional de Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit îl evaluează tehnic în vederea încheierii contractului
Implementarea o face beneficiarul proiectului

 


Copyright(c) 2012-2016 Ţara Năsăudului.   
All rights reserved.