LEADER
Strategia de Dezvoltare Locală V1
Modificări SDL 2014 V2
Modificări SDL 2014 V3
Modificări SDL 2014 V4
PROIECTE LEADER TARA NASAUDULUI CONTRACTATE
BROSURA REZULTATE SDL 2015
Membrii GAL
Echipa tehnică
Animarea teritoriului
Cooperare
Galerie foto

Spot publicitar GAL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPlan achizitii publice proiect 19.4/2016
Programul achizitiilor publice proiect 19.4 - 2016-2019
Leader.png

MĂSURA 4.1.

Promovarea şi sprijinirea întreprinzătorilor

Măsura similară din PNDR

Măsura 312: 
 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”

Obiectivul general al măsurii

Creşterea competitivităţii formelor de antreprenoriat, care în marea lor majoritate sunt de natura microîntreprinderilor, în sectoarele non – agricole din mediul rural. 

Beneficiarii măsurii

Micro - întreprinderi
Persoane fizice: care se vor autoriza ca Persoane fizice autorizate sau Întreprinderi individuale

Investiţii eligibile

 

i. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:

- Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);
- În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);
- Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

ii. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).

iii. Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi:
a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;
b. Servicii de conectare şi difuzare internet;
c. Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar- veterinare,
d.Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.

iv. Investiţii în producerea de energie regenerabilă
 Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. care va fi folosită în gestionarea afacerii.

NOTĂ: Sunt eligibile Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv6 – pentru efectuarea activităţii vizate de proiect- precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);

Suma nerambursabilă totală

 

162.400 euro

Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect

 

20.300 euro
NOTĂ: Finanţarea nerambursabilă reprezintă 85% din suma totală a unui proiect pentru cei care produc pentru a vinde o parte a mărfii restul de 15% va fi suportat de beneficiar în bani. Cei care nu vând marfa vor suporta 30% din valoarea unui proiect

Suma minimă nerambursabilă a unui proiect

5000 euro

Formulare pentru întocmirea proiectului

Vor fi luate în considerare toate criteriile de eligibilitate din ghidul Măsura 312: disponibil pe www.apdrp.ro
Se va folosi cererea de finanţare/memoriul justificativ aferent Măsurii 312
NOTĂ: Nu sunt eligibile proiectele care vizează alt teritoriu rural decât cel al GAL.

Evaluarea proiectelor

Se folosesc pentru evaluare 3 tipuri de formulare specifice Măsurii 312 în care se încadrează proiectul:

  • Formularul pentru conformitate: dovada existenţei tuturor documentelor de proiect solicitate legal întocmite. – verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  • Formularul pentru eligibilitate: proiectul corespunde cu cerinţele tehnice de finanţare-– verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  • Formularul pentru selecţie: punctajul care îl obţine aplicând criterii de selecţie generale şi locale – verifică experţii GAL şi Comitetul de Selecţie al GAL

Finanţarea şi implementarea proiectelor

Comitetul de selecţie al proiectelor selectează proiectul
Centrul Regional de Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit îl evaluează tehnic în vederea încheierii contractului
Implementarea o face beneficiarul proiectului

 


Copyright(c) 2012-2016 Ţara Năsăudului.   
All rights reserved.